Zákaznický servis
Skladování

Celní deklarace

Intrastat

Zajištění spotřební daně

Celní poradenství

Servis

Parkování

Prodej nafty

Aktuální cena nafty

na naší čerpací stanici v Ostravě, Heřmanicích

36,90 Kč/litr
30,49 Kč bez DPH

Výkaz zisku a ztráty

k 31.12.2015, v tisících
Řádek č. Označení Text Skutečnost v učetním období
běžném minulém
1 I. Tržby za prodej zboží 34922 36011
2 A. Náklady vynalož. na prod. zboží 32757 34128
3 + Obchodní marže 2165 1883
4 II. Výkony 106481 121770
5 II. 1. Tržba za prodej vl. výr. a služ. 106481 121770
6     2. Změna stavu zásob vl. činnosti 0 0
7     3. Aktivace 0 0
8 B. Výkonová spotřeba 91364 104644
9 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 14974 16137
10 B. 2. Služby 76390 88507
11 + Přidaná hodnota 17282 19009
12 C. Osobní náklady 10424 11106
13 C. 1. Mzdové náklady 7825 8319
14 C. 2. Odměny členům org. spol. a družstva 0 0
15 C. 3. Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj 2599 2787
16 C. 4. Sociální náklady 0 0
17 D. Daně a poplatky 3613 3532
18 E. Odpisy dlouhod. nehm. a hm. majetku 2171 2615
19 III. Tržby z prod. dlouhod. majetku a ma 666 887
20 III. 1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku 466 842
21      2. Tržby z prodeje materiálu 200 45
22 F. Zůst. cena. prod. dlouhod. maj. a m 263 679
23 F. 1. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj 263 679
24    2. Prodaný materiál 0 0
25 G. Změna stavu rezerv a opr. pol. 83 -63
26 IV. Ostatní provozní výnosy 1628 2253
27 H. Ostatní provozní náklady 1513 1994
28 V. Převod provozních výnosů 0 0
29 I. Převod provozních nákladů 0 0
30 * Provozní výsledek hospodaření 1509 2286
31 VI. Tržby z prodeje cenn. papírů a podí 0 0
32 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0
33 VII. Výnosy z dlouhod. finančního maj. 0 0
34 VII. 1. Výnosy z podílů v OaŘO a v ÚJ pod P 0 0
35      2. Výn. z ost. dlouh. cen. papírů a po 0 0
36      3. Výnosy z ost. dlouhod. fin. majetku 0 0
37 VIII. Výnosy z krátkodobého fin. majetku 0 0
38 K. Náklady z finančního majetku 0 0
39 IX. Výnosy z přecenění cen. papírů a de 0 0
40 L. Náklady z přecenění cen. papírů a d 0 0
41 M. Zm. stavu rezerv a opr. pol. ve fin 0 0
42 X. Výnosové úroky 11 26
43 N. Nákladové úroky 509 583
44 XI. Ostatní finanční výnosy 126 312
45 O. Ostatní finanční náklady 458 437
46 XII. Převod finančních výnosů 0 0
47 P. Převod finančních nákladů 0 0
48 * Finanční výsledek hospodaření - 830 - 682
49 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 212 263
50 Q. 1. - splatná 143 200
51 Q. 2. - odložená 69 63
52 ** Výsledek hospodaření za běž. činn. 467 1341
53 XIII. Mimořádné výnosy 0 0
54 R. Mimořádné náklady 0 0
55 S. Daň z příjmů z mimoř. činnosti 0 0
56 S. 1. - splatná 0 0
57    2. - odložená 0 0
58 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0
59 W. Převod podílu na výsl. hosp. společ 0 0
60 *** Výsledek hospodaření za úč. obd. 467 1341
61 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 679 1604