Zákaznický servis
Skladování

Celní deklarace

Intrastat

Zajištění spotřební daně

Celní poradenství

Servis

Parkování

Prodej nafty

Aktuální cena nafty

na naší čerpací stanici v Ostravě, Heřmanicích

36,90 Kč/litr
30,49 Kč bez DPH

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015, v tisících
Řádek č. Označení Aktiva Běžné učetní období Minulé úč. Období
Brutto Korekce Netto Netto
1 AKTIVA CELKEM 87245 -16800 70445 71504
2 A. Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0 0 0 0
3 B. Dlouhodobý majetek 56639 -13928 42711 43965
4 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 72 -72 0 0
5 B.I.1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0
6     2. Nehmotné výsl. výzk. a vývoje 0 0 0 0
7     3. Software 72 -72 0 0
8     4. Ocenitelná práva 0 0 0 0
9     5. Goodwill 0 0 0 0
10     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
11     7. Nedokončený dlouhod. nehmotný ma 0 0 0 0
12     8. Poskyt. zál. na dlouhod. nehm. m 0 0 0 0
13 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 56567 -13856 42711 43965
14 B.II.1. Pozemky 4608 0 4608 4608
15      2. Stavby 42032 -6561 35471 36500
16      3. Samost. mov. věci a soubory mov. 9927 -7295 2632 2857
17      4. Pěstitelské celky trvalých poros 0 0 0 0
18      5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0
19      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0
20      7. Nedokončený dlouhod. hmotný maj. 0 0 0 0
21      8. Poskyt. zál. na dlouhod. hm. maj 0 0 0 0
22      9. Oceňovací rozdíl k nabytému maje 0 0 0 0
23 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
24 B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobá 0 0 0 0
25      2. Podíly v úč. jedn. pod podstat. 0 0 0 0
26      3. Ost. dlouhod. cen. papíry a podí 0 0 0 0
27      4. Půjčky a úvěry - pod podstat. vl 0 0 0 0
28      5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
29      6. Pořizovaný dlouhod. finanční maj 0 0 0 0
30      7. Poskyt. zál. na dlouh. fin. maje 0 0 0 0
31 C. Oběžná aktiva 29332 -2872 26460 26844
32 C.I. Zásoby 1166 0 1166 970
33 C.I.1. Materiál 1135 0 1135 942
34     2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0
35     3. Výrobky 0 0 0 0
36     4. Zvířata 0 0 0 0
37     5. Zboží 31 0 31 28
38     6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0
39 C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0
40 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0
41      2. Pohledávky - ovlád. a řídící oso 0 0 0 0
42      3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
43      4. Pohl. za společ., čl. družs. a ú 0 0 0 0
44      5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0
45      6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0
46      7. Jiné pohledávky 0 0 0 0
47      8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0
48 C.III. Krátkodobé pohledávky 24232 -2872 21360 24140
49 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 22932 -2872 20060 22740
50       2. Pohledávky - ovlád. a řídící oso 0 0 0 0
51       3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
52       4. Pohl. za společ., čl. družs. a ú 0 0 0 0
53       5. Sociální zabez. a zdrav. pojiš. 0 0 0 0
54       6. Stát - daňové pohledávky 362 0 362 620
55       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 521 0 521 491
56       8. Dohadné účty aktivní 260 0 260 181
57       9. Jiné pohledávky 157 0 157 108
58 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 3934 0 3934 1734
59 C.IV.1. Peníze 3549 0 3549 600
60      2. Účty v bankách 385 0 385 1134
61      3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
62       4. Pořizovaný krátkodobý finanč. ma 0 0 0 0
63 D.I. Časové rozlišení 1274 0 1274 695
64 D.I.1. Náklady příštích období 723 0 723 593
65     2. Komplexní nákl. příštích odb. 0 0 0 0
66     3. Příjmy příštích období 551 0 551 102
Řádek č. Označení Pasiva Stav v běžném učetním období Stav v minulém učetním období
67 PASIVA CELKEM 70445 71504
68 A. Vlastní kapitál 29041 28574
69 A.I. Základní kapitál 810 810
70 A.I.1. Základní kapitál 810 810
71      2. Vlastní akcie a vl. obchodní pod 0 0
72      3. Změny základního kapitálu 0 0
73 A.II. Kapitálové fondy 6040 6040
74 A.II.1. Emisní ážio 0 0
75      2. Ostatní kapitálové fondy 6040 6040
76      3. Oceňovací rozdíly z přec. maj. a 0 0
77      4. Oceňovací rozdíly z přec. při př 0 0
78 A.III. Rezerv. fondy, neděl. fond a ost 81 81
79 A.III.1 Zák. rezervní fond / neděl. fond 81 81
80       2. Statutární a ostatní fondy 0 0
81 A.IV. Výsledek hospodaření minulých le 21643 20302
82 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 21643 20302
83      2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0
84 A.V. Výsl. hospodaření běžného úč. ob 467 1341
85 B. Cizí zdroje 41305 42830
86 B.I. Rezervy 0 0
87 B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpis 0 0
88     2. Rezerva na důchody a podob. záv. 0 0
89     3. Rezerva na daň z příjmu 0 0
90     4. Ostatní rezervy 0 0
91 B.II. Dlouhodobé závazky 10200 10130
92 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 0 0
93      2. Závazky - ovládající a říd. osob 8040 8040
94      3. Závazky - podstatný vliv 0 0
95      4. Závaz. ke společ., čl. družs. a 0 0
96      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0
97      6. Vydané dluhopisy 0 0
98      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
99      8. Dohadné účty pasivní 0 0
100      9. Jiné závazky 1000 1000
101     10. Odložený daňový závazek 1160 1090
102 B.III. Krátkodobé závazky 14896 17338
103 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 12106 14362
104       2. Závazky - ovládající a říd. osob 0 0
105       3. Závazky - podstatný vliv 0 0
106       4. Závaz. ke společ., čl. družs. a 0 0
107       5. Závazky k zaměstnancům 652 667
108       6. Závazky ze soc. zabezp. a zdrav. 283 306
109       7. Stát - daňové závazky a dotace 27 176
110       8. Krátkodobé přijaté zálohy 603 821
111       9. Vydané dluhopisy 0 0
112      10. Dohadné účty pasivní 353 246
113      11. Jiné závazky 872 760
114 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 16209 15362
115 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 10560 12845
116      2. Krátkodobé bankovní úvěry 5649 2517
117      3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0
118 C.I. Časové rozlišení 99 100
119 C.I.1. Výdaje příštích období 99 100
120     2. Výnosy příštích období 0 0